יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.
ריכוז מחקרים, מאמרים , ידע תיאורטי ויישומי כישרים וקשורים לחיים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mitgalgalim/GlishaBetuca.htm