יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית למידה בחירום הקשר הרב דורי אתרי בתי ספר יצירת קשר
23:35 (18/08/18)
.

התשומות המתוארות לעיל ניתנות לבית הספר כדי להגיע לתפוקות ולתוצאות המופרטות בנספח מס' 1. התפוקות המצופות מכל בית ספר הן: א. תכנית עבודה בית-ספרית– התכנית כוללת חזון בית-ספרי תלת שנתי, המתאר את שילוב טכנולוגיות המידע והתקשורת בהוראה-למידה בארגון הבית-ספרי ואת ההתפתחות המקצועית של צוות בית הספר. כמו כן, התכנית כוללת את שמות ספקי התוכן הדיגיטלי שנבחרו על ידי בית הספר בתחומי הדעת השונים ופירוט של חמש התפוקות הבאות: ב. שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה (תכנית הל"ה) – יישום הוראה-למידה-הערכה בסביבה מקוונת בתחומי הדעת בכל הכיתות. תכנית הל"ה של כל מורה היא חלק מתכנית העבודה הבית-ספרית שבה מפורטים הנושאים, הפעילויות, המיומנויות, היקף השיעורים, התכנים הדיגיטליים והכלים המתוקשבים. ג. כלי ניהול פדגוגי – יישום מערכת מקוונת של ניהול פדגוגי בבית הספר שבה מוזנים נתוני נוכחות, אירועי משמעת, תיעוד נושאי השיעורים ושיעורי הבית הניתנים על ידי המורים. מערכת נוספת תשמש גם לרישום ציונים, מעקב והערכת הישגים לאורך שנת הלימודים, כולל הפקת דוחות התקדמות תקופתיים ותעודות. ד. פורטל בית-ספרי –הסביבה העיקרית שבה מנוהלים חומרי הלמידה המקוונים, ומתנהלים תהליכי הוראה-למידה במרחבי הלמידה הכיתתיים. בנוסף, הסביבה מכילה מידע עדכני על בית הספר, תקשורת וקשרי קהילה. ה. שיתוף ותקשורת –יישום פעילויות למידה שיתופית ותקשורת במרחב הווירטואלי, תוך כדי שימוש במגוון כלים שיתופיים המאפשרים השתתפות בפרויקטים עם בתי ספר אחרים ממגזרים שונים, בשפות שונות וקשר עם מומחים. המורים והתלמידים ישתמשו בטכנולוגיה לצורך תקשורת ביניהם ובין התלמידים וההורים. ו. אינטרנט בטוח–יישום תכנית בית-ספרית לקידום מודעות התלמידים למוגנות והתנהגות אתית ברשת תוך כדי הקניית כישורים, ערכים ונורמות לגלישה בטוחה ברשת.